Instructors

Course Director

CONTACT:
Office: MNTL 3264
(217)-300-0978
cbayram@illinois.edu

Teaching Assistants

 

Yi-Chia Tsai (yichiat2@illinois.edu)

Yu-Chieh Chiu (ycchiu2@illinois.edu)